ಡಿಆರ್ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇವಂಗರ್   ನಾವು ಎನ್ಬಿಎಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ


ELECTRONICS & COMMUNICATION DEPT STAFF

Sl No

Staff Name

Date Of Birth

Qualification

Designation

Contact Details

1

Logo
Archana N.M

01/02/1988

B.E (E&C),M.Tech(DCN)

Lecturer

8553826895

2

D Basha

25/02/1973

B.E(E&C)

SL Lecturer

9448566161

3

Geetha T


17/07/1974

B.E(E&C),M.Tech(DCCN)

SR Lecturer

8494847504

4

Logo
Jainabi11-07-1973

B.E(E&C),M.Tech(DCN)

SR Lecturer

9916190977

5

Jyothi Kumari. G

30-08-1972

B.E(E&C)

 Lecturer

98860775306

Logo
JyotiShree .T


17/07/1974

B.E(E&C),M.Tech(CSE)

SR Lecturer

9449483416

7

Logo
Prasanna Renuka Prasad .M


20/07/1960

B.E(E&C)

SL Lecturer

8197335286

8

Logo
Nitya A.S


08/03/1988

B.E(E&C)

Lecturer

9902315441

9

Rajeshwari .M


06/07/1974

B.E(E&C)

SR Lecturer

9481774180

10

Logo
Rashmi C.H


01/06/1974

B.E(E&C)

SL Lecturer

9481364012

 11

 Thippeswamy.C

 01/06/1973

S.S.L.C 

 Mechanic

9844053991  

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © DRR ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ SHLR TECHNOSOFT PVT LTD ನಿಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ .


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ